Updates - 01/09/04

< updates


Coleoptera:        
   
Orchestes jota Orchestes jota Orchestes signifer  
Lepidoptera:    
Stigmella aceris Ectoedemia hannoverella Ectoedemia hannoverella Ectoedemia hannoverella Calybites phasianipennella
Phyllonorycter nicellii Phyllonorycter nicellii Phyllonorycter schreberella Phyllonorycter schreberella Phyllonorycter schreberella
 
Phyllonorycter dubitella Phyllonorycter dubitella Phyllonorycter cerasicolella Phyllonorycter cerasicolella
Diptera:        
     
Aulagromyza tremulae Aulagromyza tremulae